Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Není-li v podmínkách uvedeno jinak, má odchylná úprava práv a povinností stran výslovně sjednaná v kupní smlouvě před ustanovením podmínek přednost.

3. Kupující odesláním objednávky podává návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávku lze odeslat písemně nebo elektronicky. Prodávající potvrzením objednávky, doplněním dodacího termínu příp. ceny, návrh na uzavření kupní smlouvy přijímá a kupní smlouvy je dnem potvrzení uzavřena. Potvrzení lze provést elektronicky nebo písemně ve lhůtě nejpozději 14 dnů od přijetí objednávky. Pokud prodávající objednávku kupujícího opomene písemně potvrdit, ale poskytne na jejím základě plnění a kupující toto plnění přijme, platí, že smlouva byla uzavřena. Pro účely těchto podmínek se cenou myslí cena bez DPH.

4. Podáním objednávky vyslovuje kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými dodacími podmínkami, vyjma odchylných ujednání obsažených v objednávce, která prodávající v potvrzené objednávce výslovně akceptuje. Pokud se jedná o první objednávku kupujícího, je kupující povinen v této objednávce uvést své IČ a DIČ. Pokud je kupující nepodnikající fyzická osoba, je povinen tuto skutečnost v objednávce výslovně uvést.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku i bez udání důvodu odmítnout.

6. V případě technických nejasností je nutné tyto odstranit. Za prodávajícího jednají ve věcech technických pracovníci obchodně-technického oddělení.

7. Objednávka musí obsahovat:
- identifikaci, že jde o objednávku a datum jejího vystavení,
- jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČ a DIČ,
- kontaktní osobu kupujícího oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně kontaktních údajů - tel., e-mail nebo fax,
- předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci, zejména druh zboží a počet kusů,
- cenu bez DPH, jen pokud byla kupujícímu sdělena ve formě nabídky nebo ceníku,
- požadovaný termín a adresu dodání,
- způsob plnění (jednorázové nebo možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
- požadavek na způsob zajištění přepravy
- jiné, doplňující údaje,
- podpis a identifikaci osoby oprávněné za kupujícího objednávku učinit.
Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je prodávající oprávněn postupovat podle těchto podmínek, popřípadě podle svých obchodních zvyklostí.

Předmět kupní smlouvy

8. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží (movité věci), jehož druh a množství jsou vymezeny v kupní smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

9. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

10. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu také balné a dopravné, pokud přepravu prodávající obstaral. Náklady přepravy zboží se vyúčtují ve výši účtované zasilatelskou službou či dopravcem.
Ceník dopravného pro hromadnou - sběrnou tuzemskou přepravu:
http://www.geis-group.cz/cz/Balikove-prepravy/Vnitrostatni-preprava/Cenik
Ceník přepravného pro hromadnou - sběrnou zahraniční přepravu:
http://www.geis-group.cz/cz/Balikove-prepravy/Mezinarodni-preprava/Cenik
Cena balného je u kusových zásilek 40–80,-Kč, u paletových zásilek 200-600,-Kč. Pokud je zásilka přepravována individuálně, cena přepravy je předem oznámena zákazníkovi k odsouhlasení.

Dodací podmínky

11. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, splní prodávající svou povinnost dodat zboží tím, že předá zboží k přepravě nebo umožní kupujícímu vyzvednout si zboží osobně ve skladu prodávajícího. Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu do jím stanoveného místa určení na náklady a nebezpečí kupujícího.

12. Kupující je vždy oprávněn v objednávce zvolit vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího osobně nebo dopravcem určeným kupujícím. V případě zajištění vlastní dopravy kupujícím je kupující povinen respektovat provozní dobu skladu prodávajícího a dohodnout se s ním předem na datu a čase nakládky zboží. Kupující není oprávněn požadovat, aby den nakládky předcházel dni dodání dohodnutému v kupní smlouvě.

13. Prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení jeho smluvních povinností a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit. Nepřevezme-li kupující zboží v místě určení z důvodů ležících na jeho straně, nese veškeré náklady spojené s tímto i opakovaným odesláním zboží do místa určení.

14. Prodávající je povinen zboží zabalit způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.

15. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Zaplatí-li však kupující kupní cenu v plné výši přede dnem dodání zboží kupujícímu, nabude kupující vlastnického práva ke zboží, jakmile je zboží označeno jako zásilka pro kupujícího a připraveno v souladu s dodací podmínkou k vyzvednutí nebo k odeslání kupujícímu. Vlastnické právo v takovém případě přechází na kupujícího v souladu s ust. § 444 obchodního zákoníku před předáním zboží. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího v okamžiku dodání zboží, tedy v okamžiku kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující poruší kupní smlouvu tím, že zboží nepřevezme, nebo v okamžiku, kdy je zboží odesláno kupujícímu do místa určení.

16. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující povinen zboží převzít.

17. Dodá-li prodávající zboží v menším množství, než je sjednáno, je kupující povinen toto zboží převzít. Na chybějící zboží se nevztahují ustanovení obchodního zákoníku a těchto podmínek o vadách zboží.

18. Prodávající prohlašuje, že k převzetí a užívání zboží nejsou nutné žádné doklady.

Reklamační řád

19. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak, poskytne prodávající kupujícímu na zboží záruku v délce 12 měsíců.

20.Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Případné odchylky od objednávky neprodleně nahlásit prodávajícímu. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat , zda balení nemá zjevné poškození nebo není úplné a toto zjištění ihned oznámit přepravci i prodávajícímu.

21. Zboží má vady v případě, že jeho jakost a provedení neodpovídá smlouvě, jejíž součástí jsou tyto podmínky, nebo v případě, že došlo k dodání jiného druhu zboží, než určuje tato smlouva. O vadu zboží se nejedná v případě dodání menšího množství zboží, než určuje smlouva.

22. Záruční doba, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak,
začíná běžet ode dne dodání zboží.

23. Vadu, která se projevila v záruční době, je prodávající povinen na své náklady odstranit. Jestliže není možné vady zboží odstranit, je prodávající povinen dodat kupujícímu náhradní zboží. V případě, že není možné dodat náhradní zboží, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu a za tím účelem vystaví kupujícímu opravný daňový doklad. Ustanovení § 439 odst. 2 a § 439 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, se nepoužije. Jednotlivé nároky z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit ve výše uvedeném pořadí, kupující nemá právo volby mezi těmito nároky.

24. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději však do pěti dnů od převzetí zboží, a práva z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně nebo elektronicky reklamovat.

25. Reklamace prodávající přijímá ve své provozovně Borotín 206, PSČ 679 37. Rozhodnutí o reklamaci vyřizuje v sídle společnosti.

26. Kupující musí reklamaci písemně uplatnit bez zbytečného prodlení od zjištění vad a v této lhůtě doručit do provozovny či skladu prodávajícího, kterou kupujícímu sdělí i vadné zboží.

V reklamaci musí uvést:

- jméno, adresu, IČ, a kontaktní údaje včetně kontaktní osoby pověřené vyřízením reklamace,
- soupis reklamovaného zboží s uvedením čísla smlouvy (objednávky) a dne jejího uzavření (vystavení),
- datum zjištění vad zboží,
- datum uplatnění reklamace,
- reklamované vady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace.

27. Kupující musí reklamované zboží vrátit zabalené způsobem vhodným a dostatečným pro přepravu zboží prodávajícímu, řádně označené a přiložit reklamaci.

28. Prodávající potvrdí kupujícímu písemně přijetí reklamace a způsob jejího vyřízení.

29. Prodávající dodá kupujícímu náhradní zboží až po vrácení vadného zboží, pokud reklamaci uzná jako oprávněnou a není možná oprava vady.

30. Prodávající písemně sdělí kupujícímu nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží výsledek reklamačního řízení. V opačném případě se reklamace považuje za uznanou.

31. Reklamace nebude uznána, pokud reklamovaná vada vznikla z následujících důvodů:
- neodbornou nebo nesprávnou montáží, nebo instalací či nešetrným zacházením se zbožím,
- použitím a instalací, jež jsou v rozporu s povahou zboží anebo pokyny výrobce,
- změnou, opravou nebo úpravou zboží provedenou kupujícím nebo třetí osobou,
- nesprávným používáním nebo zanedbáním potřebné údržby,
- po přechodu nebezpečí škody na zboží v důsledku vnějších událostí, které nezpůsobil či nezavinil prodávající,
- poškození v důsledku živelních událostí, působením povětrnostných vlivů nebo násilného poškození,
- reklamovaná závada nebyla prokázána.

32. Jestliže prodávající dodá zboží kupujícímu před dobou stanovenou pro jeho dodání, může až do této doby vadné zboží opravit nebo dodat chybějící množství zboží nebo dodat náhradní zboží. V tomto případě nemá kupující právo na náhradu škody.
33. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené během přepravy. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu potřebnou součinnost pro uplatnění vad zboží způsobených přepravou u přepravce.

Platební podmínky, daňové doklady

34. Pro kupujícího, který objednal poprvé zboží od prodávajícího, je první dodávka zboží zaslána na dobírku nebo je na její hodnotu vystavena zálohová faktura. Nebude-li zálohová faktura uhrazena včas v termínu na ní uvedeném, prodlužuje se termín dodání zboží uvedený v kupní smlouvě o dobu odpovídající prodlení kupujícího s úplnou úhradou zálohové faktury. Prodlení kupujícího s úhradou zálohové faktury po dobu delší než 10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení jeho smluvních povinností a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit. Pro kupujícího, který je zákazníkem prodávajícího, je splatnost faktury – daňového dokladu stanovena na 14 dnů od dodání zboží. Delší splatnost faktury je možno sjednat individuálně v rámci podání návrhu a jeho přijetí dle úvodních ustanovení podmínek. Prodávající je oprávněn stanovit při potvrzení objednávky, že požaduje úhradu zálohy kupní ceny nebo její části, pokud je celková hodnota objednávky vyšší než 20.000,-Kč.

35. Po dodání zboží je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad (fakturu) dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Po přijetí zálohy je povinen vystavit daňový doklad na přijatou zálohu nebo ji zúčtovat v konečné faktuře.

36. Nemá-li faktura náležitosti daňového dokladu vyžadované zákonem, je kupující oprávněn vrátit prodávajícími fakturu k opravě či doplnění ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Do doby vrácení opravené faktury není kupující v prodlení s placením kupní ceny. Neuplatní-li kupující právo na opravu faktury ihned po jejím obdržení, nemá toto uplatnění práv odkládací účinek na plnění povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu na základě vystavené faktury.

Sankce za porušení smlouvy

37. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. Vedle zákonného úroku z prodlení je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

38. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z kupní ceny za každý den prodlení, maximálně však do výše 15% z celkové kupní ceny. Ustanovení § 300 obchodního zákoníku se nepoužije.

Obecná ustanovení

39. Tyto všeobecné dodací podmínky mají přednost před jakýmikoliv jinými obchodními podmínkami kupujícího.

40. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit třetí osobě pohledávky, které mu na základě kupní smlouvy za
prodávajícím vzniknou.

41. Má-li kupující z jiného závazkového vztahu za prodávajícím peněžitou pohledávku, je oprávněn tuto pohledávku započíst proti pohledávce prodávajícího vzniklé z této smlouvy a o započtení je povinen prodávajícího informovat.

42. Má-li být podle kupní smlouvy kupní cena kupujícím zaplacena až po dodání zboží a stane-li se po uzavření kupní smlouvy vzhledem k chování kupujícího zřejmým, že kupující své závazky z kupní smlouvy (zejména závazek převzít zboží a závazek zaplatit kupní cenu) nesplní, může prodávající odepřít své plnění z kupní smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění kupujícího. Prodávající může kupujícímu stanovit lhůtu v délce 10 kalendářních dnů k dodatečnému zajištění plnění. Po marném uplynutí lhůty je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

43. Jestliže kupující nesplní svůj závazek z jiné smlouvy, kterou s prodávajícím uzavřel či uzavře, může prodávající odepřít své plnění z kupní smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění kupujícího. Prodávající může kupujícímu stanovit lhůtu v délce 10 kalendářních dnů k dodatečnému zajištění plnění. Po marném uplynutí lhůty je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení § 326 odst. 3 obchodního zákoníku se nepoužije.

44. Má-li prodávající podle kupní smlouvy nebo těchto podmínek právo od kupní smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od smlouvy všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároků na náhradu škody a smluvní pokutu vzniklé porušením smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze smlouvy.

45. Smluvní strany se podle § 401 obchodního zákoníku dohodly na tom, že veškeré nároky a práva prodávajícího vůči kupujícímu z kupní smlouvy (zejména právo na zaplacení kupní ceny) se promlčují až po uplynutí 10 let od jejího uzavření.

46. Písemná forma je zachována i v případě učinění úkonu vyžadujícího písemnou formu faxem nebo emailem.

47. Pro doručování písemností jsou rozhodné adresy prodávajícího a kupujícího uvedené v přijaté objednávce. Každá smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně oznámit změnu doručovací adresy. Jestliže tak neučiní, považuje se písemnost za doručenou i v případě, že se odesílateli vrátí nepřevzatá z adresy uvedené v přijaté objednávce nebo posledně oznámené, a to dnem tohoto vrácení.

48. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

50. Není-li v kupní smlouvě nebo v podmínkách ujednáno jinak, použijí se pro určení práv a povinností stran příslušná ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů České republiky. Nejedná-li se o závazkový vztah mezi podnikateli pi výkonu jejich podnikatelské činnosti nebo nespadá-li jejich závazkový vztah do působnosti obchodního zákoníku, dohodly se smluvní strany ve smyslu ust. § 262 obchodního zákoníku na tom, že jejich závazkový právní vztah se řídí obchodním zákoníkem.

51. Společnost MIVALT s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných dodacích podmínek. Případná změna bude řádně zveřejněna. Pozdější podmínky vždy nahrazují v celém rozsahu podmínky předchozí. Kupní smlouva se vždy řídí všeobecnými dodacími podmínkami platnými a účinnými v okamžiku jejího uzavření.

Tyto všeobecné dodací podmínky byly vydány a nabývají platnosti dnem 1.3.2013.

MIVALT S.R.O.,
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 57219
Prokofjevova 845/23, Brno 623 00