Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod je proces, který se odehrává převážně v čistírnách odpadních vod (často se pro ně používá zkratka ČOV). Odpadní voda z dřezů, toalet či sprch domácností, nebo z průmyslových provozů mlékáren, pivovarů či průmyslových prádelen prostřednictvím kanalizace přitéká do čistíren odpadních vod. V ČOV prochází znečištěná voda nejdříve mechanickým předčištěním. Na pásových filtrech či bubnových sítech se zde zachycuje štěrk, písek a tuky. Dalším krokem je čištění biologické: ve vodě se při tomto procesu vypěstují vhodné bakterie, které ve vodě rozpuštěné pevné látky nečistot požírají a následně je vylučují ve formě látek nerozpuštěných. Tyto pevné látky pak vytvářejí kal.

Zatímco voda, která splňuje hygienické limity na obsah znečištění, se vypouští do řek, nádrží, nebo vsaků, kal se v čistírnách zadržuje a hromadí. Má konzistenci řidšího či hustšího bahna a zůstává v něm veškeré fyzické, biologické i chemické znečištění.