Pět způsobů, jak ušetřit na provozu čistírny odpadních vod

Spotřeba elektřiny, vyvážení kalů nebo nároky na pracovní sílu. Provoz čistírny odpadních vod se může prodražit a pokud zanedbáte její údržbu tak se časem výdaje dokonce i výrazně zvýší. Připravili jsme pro vás pět oblastí, na které se zaměřit, když chcete náklady na ČOVku udržet pod kontrolou.

1) Omezte spotřebu elektrické energie

turbodmychadlo

Jedním z největších žroutů vašich financí jsou pravděpodobně náklady na energie. V čistírně odpadních vod je hned několik míst, kde můžete jejich spotřebu výrazně omezit. Stačí vsadit na ty správné technologie. 

Po vyhřívání vyhnívacích nádrží mají největší spotřebu na svědomí pravděpodobně vaše provzdušňovací systémy.  Zkušenosti z praxe ukazují, že právě při jejich dobré údržbě a správném nastavení můžete výrazně ušetřit. Aerační elementy se totiž časem opotřebují, dochází k zanášení a v některých případech může dojít k porušení membrán. Tyto problémy vedou ke snižování efektivity procesu provzdušňování, což má za následek vyšší spotřebu energie. Navíc, zvyšující se tlakové ztráty znamenají větší zatížení pro dmychadla, což může urychlit jejich opotřebení. Vyšší tlak v systému může způsobit vyšší teplotu vypouštěného vzduchu a snížení účinnosti přenosu kyslíku, což představuje výzvu pro efektivní a ekonomickou provozuschopnost čistírenských zařízení.

Doporučujeme proto dodržovat pravidelné kontroly  a v případě poškození naplánovat opravu nebo výměnu. Nepodceňte ani výběr dmychadla, které do nich vhání vzduch. Naše zkušenosti z praxe ukazují, že správný výběrem dmychadla v kombinaci s funkčním aeračním systém můžete uspořit až 40% energie. Investice do nového systému nebo jen zařízení by se vám tak jen díky úsporám na elektřině mohla vrátit i do jednoho roku.

Rozhodují i technologie, které používáte k odvodňování. V českých čistírnách odpadních vod nalezneme z pravidla nejčastěji odstředivky (dekantér, lidově někdy centrifuga) nebo šroubové kalolisy (někdy také šnekolis) a v některých případech sítopás. Jejich porovnání  jsme se věnovali v samostatném článku. Z hlediska spotřeby energie vychází nejlépe šroubový kalolis. 

2) Hospodařte dobře s vodou

čov - vyhnívací nádrž

Jedním ze způsobů, jak můžeme být šetrnější k životnímu prostředí a zároveň ušetřit, je recyklace vody v procesech čištění odpadních vod. Místo toho, aby se pro činnosti jako oplachování, čištění zařízení nebo zalévání zeleně používala nová kohoutková voda, můžeme využít vodu, která již prošla čistírnou. Tato voda je pro zmíněné účely velmi vhodná a umožňuje nám tak vracet do oběhu již použitou tekutinu, což je skvělý způsob, jak snížit její spotřebu.

Existuje několik způsobů, jak můžeme zvyšovat množství vody, kterou je možné znovu použít. Jednou z takových metod je odvodňování, při kterém se vyfiltrovaná tekutina vrací zpět do procesu čištění. To zvyšuje objem vody, která může být znovu využita. Je však důležité si uvědomit, že by mělo dojít k rozpadu flokulantů, které se používají během procesu odvodňování, z vyfiltrované tekutiny. To je důležitý krok, který zajistí, že recyklovaná voda bude vhodná k dalšímu využití.

3) Snižujte množství odváženého odpadu

S kvalitním odvodněním úzce souvisí i množství odvodněného kalu (sušiny), které musíte z čističky pravidelně odvážet. Čím důkladnější proces odvodnění je, tím méně odpadu při něm vzniká a tím se i výrazně snižují náklady na jeho odvoz a zpracování.

V praxi to znamená, že vaším cílem při odvodňování kalu by mělo být co nejvyšší procento sušiny. Její podíl se může vyšplhat až na 2 %. Důležité ale je pro čistírnu odpadních vod vybrat vhodné odvodňovací zařízení a správně připravit celý proces odvodňování

4) Zpracujte odvodněný kal

odvodněný kal

Odvodněný kal je sice považován za odpad, může ale být i důležitou surovinou. 

Jeho využití se přirozeně nabízí v zemědělství. Je totiž bohatý na živiny jako je dusík, fosfor a draslík. Pomáhá zlepšit úrodnost půdy a podporuje růst plodin. Na druhou stranu ale může obsahovat i nebezpečné látky, a proto je nutné zajisti, aby kal splňoval všechny regulační požadavky a normy pro aplikaci na zemědělské plochy.

Odvodněný kal se používá i k výrobě bioplynu. Což je jeden z oblíbených způsobů jak se zbavit onoho hnědého zlata. 

Své uplatnění už našel i ve stavebnictví. Výzkumy ukazují, že kal z čistíren odpadních vod je použitelná složka při produkci některých stavebních a izolačních materiálů. Zvyšuje jejich izolační vlastnosti a snižuje náklady na jejich výrobu.

Ve většině případů však putuje sušina do kompostáren, kde dochází k homogenizaci kalu (zahřátí kalu za účelem snížení obsahu patogenních mikrobů) a zpětně se zpracuje na pozemcích.

5) Ušetřete pracovní sílu

S relativně nízkou nezaměstnaností se náklady na pracovní sílu neustále zvyšují. Na ČOVkách může nároky na obsluhu snížit dobré promyšlení procesů i zaměření na automatizaci. Automatické systémy se zatím stále více hodí spíše pro provozovatele velkých čistíren odpadních vod, kde mohou naplno zapojit jejich potenciál. Při výběru technologií můžete sáhnout například po šnekovém kalolisu nebo automatické polymerizační stanici, které přítomnost pracovní síly nevyžadují tak často.  

Každá čistírna odpadních vod je jedinečná a vyžaduje proto individuální přístup. Věříme ale, že principy, které jsme nastínili, jsou aplikovatelné univerzálně. 

Zapojení moderních technologií a přístupů do vašeho provozu může vyžadovat počáteční investici. Naše zkušenost ale ukazuje, že návratnost těchto investic je rychlá díky úsporám, které přinášejí. 

A pokud chcete svoji cestu k efektivnější, ekonomické a udržitelné čistírně odpadních vod s námi konzultovat, tak se na nás obraťte třeba ještě dnes. Rádi vám poradíme.