Pracujte s kaly z ČOV, aby odvodňování přinášelo slušné výsledky

O tom, jak bude odvodnění kalů efektivní, tzn. jaké procento sušiny na výstupu dostanete, nerozhoduje pouze samotné odvodňovací zařízení a jeho parametry. Není to tak, že si pořídíte nový výkonný stroj, zmáčknete tlačítko a dostanete se na 20-30 % sušiny. Samozřejmě, správně zvolený a nadimenzovaný odvodňovací stroj a vytipování optimálního polymeru dobrému výkonu výrazně pomůže, ale musíte počítat s tím, že i tento stroj pořád pracuje s takovým kalem, který do něj zvenku nateče. A tento kal se nevyrobí ve šroubovém odvodňovacím lisu, ale už v čistírně odpadních vod. Můžeme to celé zjednodušit výstižným rčením: „Jaké těsto připravíte, takové buchty upečete.“

K čemu jsou čistírny odpadních vod?

Do čistírny odpadních vod (ČOV) přitéká obrovské množství znečištěné vody (v průměru 100 l vody na osobu denně). Laicky — je potřeba oddělit všechno „znečištění“ od vody, která se může vrátit zpět do přírody. Čištění vod je komplexní disciplína, která se skládá z mnoha na sebe navazujících kroků, a na jejím konci stojí kal. Ten by měl mít minimální objem, aby s ním šlo co nejlépe manipulovat — odvážet jej a dále likvidovat.

Co jsou kaly z ČOV?

Kal už je ta vyfiltrovaná pevná složka odpadních vod, která se v ČOV zadržuje a hromadí. Obsahuje veškeré fyzické, biologické i chemické znečištění z domácností i průmyslových provozů. Vizualizovat si ho můžete jako tekuté bahno.

Odvodňovací zařízení neumí zázraky

Někdy bývají zákazníci zklamaní, že na výstupu očekávali větší podíl sušiny (více odvodněný kal). Jenže odvodňovací zařízení není perpetum mobile a o tom, jaký bude konečný výsledek, rozhodují ve velké míře už technologie před ním. Když budete mít špatný  kal, ani odvodňovací stroj nemůže podávat ty správné výkony.

Chcete mít dobré výsledky? Starejte se o kal

Pojďme se společně podívat na celý proces, který stojí za dobře připraveným kalem. Ano, je to trocha alchymie. Konečný výsledek vás potěší, protože správným odvodněním kalů z municipální i průmyslové činnosti výrazně ušetříte na nákladech spojených s odvozem a likvidací kalů.

Mechanické předčištění

Voda, která do ČOV kanalizací přitéká, prochází nejdříve mechanickým předčištěním na mechanických/automatických česlích, či pásových filtrech nebo bubnových sítech. Tak se zbaví hrubých nečistot, štěrku, tuků, apod. Po mechanickém předčištění odpadní voda s velmi malým podílem sušiny (0,1 %) natéká do aeračních nádrží.

Provzdušňování

V aeračních nádržích odpadní voda záměrně nějakou dobu stojí (říkáme tomu čas držení) a dochází zde k provzdušňování pomocí stlačeného vzduchu generovaném dmychadlem

Provzdušňování (aerace) je proces okysličování odpadních vod, který je součástí biologického čištění. Správnými podmínkami, jako je např. množství kyslíku a teploty, se ve vodě vypěstují aerobní bakterie. Ty jsou velmi dravé, rychle se množí a začnou požírat primární kal (splašky z domácností, odpady z průmyslových vod, např. z mlékáren, masokombinátů, potravinářských firem, atd.). Voda postupně odtéká přes tzv. dosazovák, kde se kal odsadí a podíl sušiny vzroste na 0,5 %. Postupným odčerpáváním přebytečného kalu do kalojemu se udržuje optimální množství kalu ve vodě, coby potrava pro aerobní bakterie. Přebytečný kal se shromažďuje v kalojemu, kde by měl dále zrát. A to pokud možno v anaerobních podmínkách (bez přístupu kyslíku a za zvýšené teploty, protože anaerobní bakterie se rychle množí a tráví při vyšších teplotách až do 45 ℃).

Už tady vznikají často první chyby. Pokud je ČOV nevhodně nadimenzovaná nebo nastavená, např. přetížená, bakterie nejsou schopny všechen biologický kal strávit a zpracovat. Tento kal potom není stabilizovaný a s největší pravděpodobností bude ještě nějak dále pracovat (tlít, kvasit).

Mineralizace kalu

Z provzdušňovacích nádrží prochází voda přes tzv. dosazovák, kde se kal „odcedí“ a čistá voda protéká ven. Kal se odtud přečerpává do kalojemu. Neexistence nebo malá kapacita kalojemu bývá dalším bolestivým místem mnoha ČOV, přitom funkce kalojemu, kde dochází k mineralizaci kalu, je nedocenitelná. Když kal sedne na dno nádrže, je možné odčerpat nějakou vodu zpět. Průběžným mícháním kalu tady vzniká homogenní prostředí a začnou se množit anaerobní bakterie, které naopak nemají rády kyslík. V tomto pro ně ideálním prostředí dál požírají odpadní hmotu. Výsledkem procesu je zmineralizovaný kal (podíl sušiny až 2,5 %), který má mnohem menší objem, a v této podobě už lze poslat na odvodňovací zařízení. Kal by měl v kalojemu zůstat asi 30 dní.

A můžete odvodňovat

Když pošlete na odvodňovací zařízení takto připravený, stabilizovaný a mineralizovaný kal, jste schopni dosáhnout krásného výsledku s podílem sušiny až  21 %. Takový kal se tváří jako suchá polní hlína. Velmi dobře se s ním dál pracuje, snadno ho odvezete k dalšímu zpracování a sníží se vám náklady na likvidaci.

Jen pro zajímavost, pokud budete mít mladý kal, takový, který správně neprošel procesem aktivace, víc jak 15 % ve výsledku nedostanete. Tento druh kalu doposud běžně odebírají kompostárny. Dále můžeme mluvit o  tzv. nemocném kalu (slizovitém), který je většinou   zatížený chemií z průmyslu, nevhodným procesem čištění, špatnou údržbou nebo obsluhou ČOV. Tam se podíl sušiny pohybuje kolem 12 %.

Odvodněný kal

V tomto článku jsme vám chtěli vysvětlit, co všechno předchází samotnému procesu odvodňování (nejen) na našem šroubovém lisu. Věřte, že pokud se budete o kal správně a důsledně starat, výsledky se určitě dostaví.

Účinné a spolehlivé šroubové lisy sníží objem kalu za minimální spotřeby energie a s minimálním nárokem na údržbu a obsluhu. Máme je i pro vás.